Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Truus Schroderstraat 5
5803 GL Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

DGA pensioen

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Hoofdlijnen Wetsvoorstel:

 • Vanaf 01-01-2017 geen verdere opbouw PEB (eigen beheer als toegelaten verzekeraar vervalt). Indien de dga nog niet is gestopt met opbouwen zal de pensioenopbouw alsnog premievrij gemaakt moeten worden. Daarvoor is een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) nodig (voor 01-01-2017). Opbouw van een verzekerd pensioen is nog wel mogelijk.
 •  In 2017, 2018 of uiterlijk 2019 moet de dga beslissen wat hij gaat doen met zijn tot 01-01-2017 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.
 • Keuzemogelijkheden dga:

1. Mogelijkheid tot afkoop PEB tegen fiscale waarde met korting (nadat de dga zijn pensioen geruisloos heeft afgestempeld (verminderd) zodat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde):

  • Korting 2017: 34,5% => belaste waarde 65,5%
  • Korting 2018: 25,0% => belaste waarde 75,0%
  • Korting 2019: 19,5% => belaste waarde 80,5%

Na afstempeling, afkoop en toepassing van de korting betaalt de dga over de fiscale waarde inkomstenbelasting. De korting geldt alleen voor de waarde van het pensioen dat per ultimo 2015 in eigen beheer wordt gehouden. De aangroei in 2016 mag de dga wel afkopen, maar daarover moet hij dan volledig belasting betalen. Om in aanmerking te komen voor de korting moet de dga zijn hele in eigen beheer gehouden pensioen afkopen.

2. Indien geen afkoop dan mogelijkheid tot omzetting in een oudedagsverplichting (nadat hij zijn pensioen geruisloos heeft afgestempeld (verminderd) zodat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde). Hierbij wordt een groot deel van de pensioenaanspraak prijs gegeven. De oudedagsverplichting moet jaarlijks worden opgerent met de marktrente. Na omzetting in een oudedagsverplichting kan de dga nog steeds besluiten om deze af te kopen. Als dit gebeurt voor 2020 is dezelfde kortingsregeling van toepassing zoals hierboven beschreven. Ter zijner tijd moet de oudedagsverplichting worden omgezet in een lijfrente-uitkering. De uitkering mag niet eerder ingaan dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd van de dga en moet uiterlijk ingaan 2 maanden na deze leeftijd. De duur van de uitkering is tenminste 20 jaar plus het aantal jaren dat de uitkering ingaat voor de AOW-leeftijd.

3. Mogelijkheid om premievrije pensioenaanspraken bevroren te laten staan. Op de pensioendatum reguliere uitkering. De problematiek van fiscale, best estimate en commerciële waardering blijft bestaan. In veel gevallen moet de bv ook rekening houden met indexatie van de opgebouwde premievrije aanspraken.

Aandachtspunten PEB:

 • De dga die gebruikt maakt van de afkoopregeling of omzetting in een oudedagsverplichting moet de Belastingdienst hierover informeren (binnen 1 maand na afkoop of omzetting). Ook moet de (voormalig) partner van de dga instemmen met de afstempeling, afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting.
 • Afkoop of omzetting is ook mogelijk bij een pensioen dat al is ingegaan.
 • Bij de huidige wetgeving kunnen dga’s beslissen om een verzekerd pensioen over te hevelen naar eigen beheer. Na 2016 kan deze overdracht niet meer fiscaal geruisloos plaatsvinden. De dga die alsnog in 2016 zijn pensioenkapitaal laat overdragen aan de bv mag dit ook afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. In dit geval geldt geen belastingkorting omdat deze aanspraken niet in eigen beheer werden gehouden.
 • Afkoop of omzetting PEB geeft geen ruimere mogelijkheden voor aftrek van lijfrentepremies. Immers de factor A (aangroei van pensioen) wijzigt niet. Hierdoor ontstaat dus geen extra reserveringsruimte.
 • Als de aandelen van het eigen beheerlichaam in handen van derden, bijvoorbeeld kinderen, leidt afstempelen gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsvoorziening tot een waardestijging van de aandelen van de bv. Een dergelijke waardestijging wordt gezien als bevoordeling waarover schenkbelasting is verschuldigd.

Adviesrapport dga Om de dga te helpen de juiste keuze te maken stellen wij voor u een adviesrapport op met daarin:

 • Uitleg wetgeving.
 • Uitwerking en doorrekening afstempelen (stelselwijziging).
 • Uitwerking en doorrekening van de 3 opties: afkoop, omzetting of premievrij met benoeming voor- en nadelen per optie.
 • Uitwerking en doorrekening compensatie partner.
Dit adviesrapport bespreekt u vervolgens met de dga en zijn partner. Na het gesprek geeft u de gemaakte keuze door aan ons. Vervolgens stellen wij de juridische documenten op (notulen AvA, addendum pensioenbrief en vastleggen instemming partner dga). 
 
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het wetsvoorstel van het kabinet.