Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Valt een werkgever onder de verplichtstelling van pensioen VLEP

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad 14-02-2020 (datum publicatie 06-03-2020). Food Connect is een producent van maaltijden. Onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) vallen kant-en-klare maaltijden die fabrieksmatig zijn geproduceerd wa...

Lees verder

Bestuurders failliete BV hoofdelijk aansprakelijk voor onbetaalde pensioenpremie

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2020 (publicatie 09-03-2020). Beide gedaagden zijn dga en bestuurder van BV 3 en BV 4. Zowel BV 3 als BV 4 vallen onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds Vervoer. BV 3 is op 22-10-2014 in staat van faillisement verklaard en BV 4 is op 01-11-2016 in...

Lees verder

Greetz valt onder de verplichtstelling van pensioenfonds detailhandel

Uitspraak rechtbank Amsterdam 23-12-2019 (publicatie 12-02-2020). Het pensioenfonds detailhandel heeft tot doel het uitkeren en doen uitkeren van pensioenenaan de (gewezen) deelnemers (en hun nabestaanden) werkzaam in de detailhandel. Greetz drijft vanaf 2004 in Nederland een onderneming die in het...

Lees verder

Ondersteunende werkzaamheden vallen onder PFZW

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019. Eiseres bestuurt twee dochterstichtingen. Deze stichtingen exploiteren huizen en dagverblijven voor ernstig meervoudig en/of verstandelijke gehandicapten. Omdat zij onder de werkingssfeer van verplichtstellingsbeschikking vallen zijn zij aangesloten ...

Lees verder

Rechter toetst verplichstelling pensioenfonds op inschrijving KvK

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 16-08-2018. De werkgever valt op basis van de inschrijving KvK en financiele jaarverslagen onder de werkingssfeer van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwasserbedrijf: SBI-code: interieurreiniging van gebouwen en gevelondererhoud. Financiele...

Lees verder

Werkgever die beperkte technische werkzaamheden verricht valt onder PMT

Uitspraak Hoge Raad 21-12-2018. De werkgever heeft gespecialiseerde hoogopgeleide werknemers in dienst die defecten in printplaten analyseren. De werknemers repararen de printplaten zelf, daarna testen ze of de reparatie geslaagd is. De analyse en het testen vallen niet onder de werkingssfeer van ...

Lees verder

Werkingssfeer cao Metalektro

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 01-03-2018 (datum publicatie 12-03-2018). Mulder richt zich op de verkoop van plezierjachten. De plezierjachten zijn van metaal. Mulder ontwerpt samen met de klant een jacht, waarna Mulder een externe opdracht geeft tot het vervaardigen van het metalen casco. Dat casco...

Lees verder

Verplichte aansluiting bij BPF Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 23-01-2018 (datum publicatie 19-02-2018). Jardin houdt zich onder meer bezig met de productie en verkoop van kunststof tuinmeubilair en aanverwante artikelen. Op 1 juli 2011 heeft Jardin de Enschedese Kunststof Fabriek B.V. overgenomen inclusief personeel. Laatstgeno...

Lees verder

Bestuurder aansprakelijk voor betaling achterstallige pensioenpremies

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland d.d. 14-02-2018. Eiser is indirect bestuurder van MC Amstelveen BV. MC Amstelveen was actief in de zorg en verplicht aangesloten bij PFZW. Op 01-02-2013 heeft PFZW van MC Amstelveen een schrijven ontvangen met daarin een melding van betalingsonmacht (premie periode...

Lees verder

Maak bij uitdiensttreding gebruik van de uitruilmogelijkheid

Uitspraak Rechtbank Limburg 21-02-2018. Mevrouw (partner van de eiser) is van 01-09-2011 tot 01-08-2014 in dienst geweest van de Stichting ZAAM. In deze periode bouwde zij pensioen op bij het ABP. Begin 2014 was al bekend dat het dienstverband per 01-09-2014 zou worden beeindigd. Op 23-04-2014 werd...

Lees verder

Steigerverhuurder valt niet onder verplichtstelling BPF Bouw

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 30-05-2017 (datum publicatie 13-02-2018). De stichtingen (waaronder BPF Bouw) zijn van mening dat Alumont valt onder de werkingssfeer van BPF Bouw (en de cao bouwnijverheid). Alumont drijft een onderneming die zich volgens de bedrijfsomschrijving die in het handelsr...

Lees verder

Werkgever valt niet onder de verplichstelling van PMT

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 06-06-2017. PMT is van mening dat de werkgever onder de werkingsfeer valt. De werkzaamheden bestaan uit het analyseren, opsporen en repareren van defecte/minder functionerende componenten van printplaten van elektromotoren. Deze werkzaamheden worden omschreven in...

Lees verder

Werkgever in de bouw met uitzendkrachten valt onder veplichtstellling van BPF Bouw

Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden 4 april 2017 Werkgever is werkzaam in de bouwsector (uitleenbureau). Werkgever heeft aan Cordares bericht dat hij in 2007 75 werknemers en in 2008 74 werknemers in dienst had. Vanaf 8 december 2008 heeft de werkgever geen werknemers meer in dienst. Werkgever heeft zic...

Lees verder

Geen verlenging van de alimentatieduur als gevolg van de stijging van de AOW-leeftijd

Rechtbank Amsterdam 11-01-2017. De vrouw verzoekt de rechtbank de termijn voor de alimentatie van € 1.739,95 per maand te verlengen tot 21 mei 2017. Zij stelt daartoe dat de betalingsverplichting van de man op 15 maart 2016 is geëindigd en dat de man pas per 21 mei 2017 AOW ontvangt. Per ...

Lees verder

Vermindering pensioenrechten dga kan leiden tot belastbaarheid gehele aanspraak

Rechtbank Den Haag 24-11-2016. In deze zaak ging het om een dga die pensioen in eigen beheer had opgebouwd sinds medio 1993. Met ingang van 1 mei 2013 had de dga recht op een jaarlijks pensioen van ruim € 57.000,- maar gezien de financiële situatie van de bv werd geen pensioen uitgekeerd....

Lees verder

Geen afstand verevening bij finale kwijting

Rechtbank Midden-Nederland 30-11-2016. Partijen zijn in 1997 in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtscheiding is bij beschikking van 13 juni 2007 uitgesproken en op 3 juli 2007 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Gedurende het huwelijk zijn door de man pensioenrechten opgebou...

Lees verder

Geen instemmingsrecht OR t.a.v. vervallen bijstortingsverplichting

Uitspraak Gerechtshof Den Haag op 25 oktober 2016. AON heeft per 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling geintroduceerd. Het betreft een beschikbare premieregeling. De opgebouwde rechten uit de bestaande eindloon- en middelloonregelingen zullen gehandhaafd blijven. De OR wordt geinformeerd over ...

Lees verder

Toepasselijkheid CAO Gemaksvoedingsindustrie moet per vennootschap worden beoordeeld

Uitspraak Hoge Raad op 23 september 2016. De Hoge Raad oordeelt dat uit de tekst en systematiek van de CAO blijkt dat ook als sprake is van samenwerking in een groep of concern door meerdere rechtspersonen, voor iedere rechtspersoon afzonderlijk dient te worden bezien of de cao van toepassing is. A...

Lees verder