Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Bestuurder aansprakelijk voor betaling achterstallige pensioenpremies

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland d.d. 14-02-2018.

Eiser is indirect bestuurder van MC Amstelveen BV. MC Amstelveen was actief in de zorg en verplicht aangesloten bij PFZW. Op 01-02-2013 heeft PFZW van MC Amstelveen een schrijven ontvangen met daarin een melding van betalingsonmacht (premie periode 01-10-2012 t/m 31-12-2012 en 01-01-2013 t/m 31-03-2013). Op 11-02-2013 heeft PFZW op dit schrijven als vogt gereageerf: De melding van betalingsonmacht dient binnen 2 weken na het vervallen van de termijnen ingediend te worden. De melding is alleen van toepassing op de termijnen januari en februari 2013.

In de periode van december 2014 tot en met januari 2016 heeft MC Amstelveen de verschuldigde premies voldaan. Op 15-01-2016 heeft eiser een formulier melding betalingsonmacht opgemaakt: Betalingsonmacht is in december 2015 ontstaan (eerder ook in februari 2013).... het is momenteel niet mogelijk de uit het verleden onstane achterstand van de pensioenpremie in te lopen zoals overeengekomen.

Bij het PFZW staat een bedrag van € 388.340,89 open (facturen september 2012 t/m november 2014 + factuur februari 2016). PFZW heeft de eiser aansprakelijk gesteld voor de achterstallige pensioenpremies, inclusief rente en andere kosten. MC Amsterveen is op 23-05-2016 in staat van faillisement verklaard. PFZW heeft op 10-06-2016 een dwangbevel uitgevaardigd tegen eiser voor een totaalbedrag van € 469.681,69.

Eiser geeft aan dat hij niet hoofdelijk aansprakelijk is voor de vordering. MC Amstelveen heeft op 01-02-2013 en 15-01-2016 op juiste wijze melding gemaakt van haar betalingsonmacht. Daarnaast heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Volgens PFZW is eiser hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering. De niet-betaling is een eiser te wijten. De door MC Amsterlveen op 01-02-2013 gemelde betalingsommacht heeft uitsluitend betrekking op de termijnen januari en februari 2013. De melding d.d. 15-01-2016 heeft PFZW niet ontvangen.

Vaststaat de melding d.d. 01-02-2013 niet tijdig is gedaan t.a.v. de factuur van 24-09-2012 (oktober t/m december 2012). Deze melding kan wel worden aangemerkt als een geldige melding voor de toekomstige termijnen. Vanaf eind december 2014 is MC Amstelveen de premies weer volledig gaan voldoen. De conclusie is dat de melding over de periode januari 2013 t/m december 2014 op juiste wijze is gedaan. Over de periode voor januari 2013 en na januari 2016 heeft geen geldige melding van betalingsonmacgt plaatsgehad. Dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur is onvoldonende komen vast te staan evenals betalingsonwil of betalingsonmacht. De premies over de periode januari 2013 tot december 2014 kunnen niet worden gevorderd.

Ten aanzien van de verschuldige premies voor januari 2013 en na januari 2016 heeft geen geldige melding van betalingsonmacht plaatsgehad. De verschuldige premies die zijn gedeclareerd bij factuur van 24-02-2012 en de factuur van 23-02-2016 kunnen op eiser verhaald worden (totaal € 63.800,24 exclusief rente en verhoging ingevolgde het reglement).

Lees de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:1426

Ben je niet in staat om (tijdelijk) de premies te betalen? Zorg dan dat je tijdig het formulier melding betalingsonmacht bij belasting en premies van de belastingdienst instuurt. De melding betalingsonmacht moet schriftelijk worden gedaan uiterlijk veertien dagen na de dag waarop op grond van de regeling omtrent de betaling van de premies, dan wel op grond van de statuten en reglement van het bedrijfstakpensioenfonds de bijdrage behoorde te zijn voldaan. Bij de melding moet de bestuurder inzicht geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de pensioenbijdrage niet kan worden betaald. Daarnaast is hij verplicht op verzoek van het bedrijfstakpensioenfonds nadere inlichtingen te verstrekken en/of stukken te overleggen zodat de oorzaak van de betalingsonmacht kan worden vastgesteld en de financiële positie van de vennootschap kan worden bepaald.