Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Geen instemmingsrecht OR t.a.v. vervallen bijstortingsverplichting

Uitspraak Gerechtshof Den Haag op 25 oktober 2016.

AON heeft per 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling geintroduceerd. Het betreft een beschikbare premieregeling. De opgebouwde rechten uit de bestaande eindloon- en middelloonregelingen zullen gehandhaafd blijven. De OR wordt geinformeerd over de voorgenomen wijzigingen en AON vraagt instemming aan de OR. AON tekent vervolgens een nieuwe uitvoeringsovereenkomst waarin geen bijstortingsverplichting is opgenomen (voor de oude pensioenrechten). AON hoeft hierdoor niet bij te betalen bij eventuele tekorten. De OR doet een beroep op nietigheid van het besluit van AON tot opzegging van de uitvoeringsovereenkomst (oude pensioenregeling). De OR heeft slechts instemming bij vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst. Volgens het Gerechtshof is er sprake van een (stilzwijgende) wijziging van de pensioenovereenkomst en valt deze wijziging niet onder het instemmingsrecht van artikel 27, lid 7 WOR.

Conclusie: goede zaak dat het instemmingsrecht van de OR wordt uitgebreid. Wegens het vervallen van de bijstortingsverplichting is het de vraag of de premievrij pensioenaanspraken hun waarde behouden in de toekomst. Is er ruimte voor indexatie? Of worden de pensioenaanspraken mogelijk gekort?

Lees meer op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3175