Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Maak bij uitdiensttreding gebruik van de uitruilmogelijkheid

Uitspraak Rechtbank Limburg 21-02-2018.

Mevrouw (partner van de eiser) is van 01-09-2011 tot 01-08-2014 in dienst geweest van de Stichting ZAAM. In deze periode bouwde zij pensioen op bij het ABP. Begin 2014 was al bekend dat het dienstverband per 01-09-2014 zou worden beeindigd. Op 23-04-2014 werd bij mevrouw uitgezaaide kanker vastgesteld. Op 01-08-2014 trad mevrouw uit dienst. Op moment eindigde de pensioenopbouw bij ABP. Mevrouw komt vervolgens te overlijden.

Op 17-05-2015 ontvangt eiser een brief van ABP met de mededeling dat hij niet in aanmerking komt voor een ABP nabestaandenpensioen omdat het nabestaandenpensioen vanaf 01-07-1999 wordt opgebouwd op risicobasis. Bij uitdiensttreding komt het nabestaandenpensioen te vervallen. Wel heeft het ABP bij brief van 03-11-2014 mevrouw geinformeerd over de mogelijkheid om haar keuzepensioen in te ruilen voor het nabestaandenpensioen.

Eiser heeft op 10-07-2015 bezwaar gemaakt tegen de weigering om hem een nabestaandenpensioen toe te kennen. Hij stelt dat hij pas eind juni 2015 kennis heeft genomen van bovenstaande brief. Als mevrouw wel kennis had genomen van die brie had zij zeker van de keuzemogelijkheid gebruik gemaakt.

ABP geeft aan dat mevrouw via het UPO einde deelneming op 03-11-2014 is gewezen op de mogelijkheid een deel van haar keuzepensioen om te zetten in een nabestaandenpensioen. Daarnaast worden deelnemers jaarlijks geinformeerd met een UPO. In het UPO wordt duidelijk vermeld dat na beeindiging van het dienstverband het nabestaandenpensioen € 0,- bedraagt. Ook op de website van het ABP, onder de knop uw situatie verandert en de keuze werkloos, wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het nabestaandenpensioen daardoor lager kan uitvallen.

De vordering van de eiser worden afgewezen. ABP heeft voldaan aan de op haar rustende informatieverplichting jegens mevrouw. Op de UPO is duidelijk vemeld dat het nabestaandenpensioen voor de eisen nihil zou zijn. Daarnaast is de keuzemogelijkheid voor de uitruil in het laatste UPO vermeld.

Lees de volledig uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:1638.

Veel pensioenfondsen hebben het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk verzekerd op risicobasis. Bij uitdiensttreding of bij einde deelnemerschap (als je bijvoorbeeld in een andere sector gaat werken) komt het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk te vervallen. Er zijn voldoende alternatieven om het nabestaandenpensioen alsnog in stand te houden: het omruilen van een deel van het ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen of vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. Naast het vervallen van het nabestaandenpensioen kan ook een deel van het ouderdomspensioen (voorwaardelijk ouderdomspensioen) komen te vervallen. Laat bij uitdiensttreding (of bij einde deelnemerschap) door ons in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor je pensioeninkomen.