Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Ondersteunende werkzaamheden vallen onder PFZW

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019.

Eiseres bestuurt twee dochterstichtingen. Deze stichtingen exploiteren huizen en dagverblijven voor ernstig meervoudig en/of verstandelijke gehandicapten. Omdat zij onder de werkingssfeer van verplichtstellingsbeschikking vallen zijn zij aangesloten bij PFZW.

Op 30-06-2016 heeft de eiseres haar statuten gewijzigd en stuurt eiseres op 13-10-2016 een brief naar PFZW waarin de aansluiting opgezegt omdat er vanuit de stichting geen zorg meer wordt verleend maar uitsluitend kantoorwerkzaamheden (opstellen contracten, administratie en planning).

Het PFZW geeft vervolgens aan dat de activiteiten ondersteunend zijn aan de dochterstichtingen. Beide stichtingen kunnen niet naar behoren functioneren wanneer de eiseres zijn taak niet uitvoert. De werkzaamheden van eiseren staan (nagenoeg) uitsluitend ten dienste van de intramurale en/of extramurale zorg die door de dochterstichtingen wordt verleend. Daarom moet de eiseres verplicht aansluiten bij PFZW.

De eiseres vordert dat zij niet onder de werkingssfeer van PFZW valt. PFZW stelt zich op het standpunt dat eiseren, net als dochterstichtingen, onder de verplichtstelling valt.

De eiseres geeft nogmaals aan dat haar activiteiten vallen onder de zakelijke dienstverlening (administratieve werkzaamgheden). Er wordt geen zorg verleend en er zijn geen zorgverleners in dienst. De kantorrechter is van oordeel dat eiseres onder de verplichtstelling valt:

  • De niet direct zorgverlenende werkzaamheden worden door de moeder ten behoeve van de dochter verricht.
  • De moeder verricht alleen werkzaamheden t.b.v. beide dochters.
  • Zonder de door de moeder verrichte werkzaamheden kunnen beide dochters de feitelijke zorg of hulp niet verlenen.
  • Kortom de moeder enerzijds en de dochter anderzijds kunnen niet zonder elkaar opereren.

Voor de reikwijdte van de verplichtstelling moeten de moeder en beide dochters als een geheel worden gezien.

Lees meer: https://bit.ly/2ns8LbT