Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Steigerverhuurder valt niet onder verplichtstelling BPF Bouw

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 30-05-2017 (datum publicatie 13-02-2018).

De stichtingen (waaronder BPF Bouw) zijn van mening dat Alumont valt onder de werkingssfeer van BPF Bouw (en de cao bouwnijverheid).

Alumont drijft een onderneming die zich volgens de bedrijfsomschrijving die in het handelsregister is ingeschreven, bezighoudt met verkoop, verhuur en montage van klim- en steigermaterialen, hangbruginstallaties en bouwbenodigdheden in de ruimste zin des woords en met advisering op het gebied van steigerconstructies.

Op basis van een bureau- en veldonderzoek concludeert Cordares dat (nagenoeg) de enige activiteit die de onderneming ontplooit, de verhuur en opbouw/montage van steigerconstructies is en dat de bedrijfsuitoefening in overwegende mate (tot nagenoeg geheel) bestaat uit bouwgerelateerde werkzaamheden. De stichtingen vorderen een bedrag van € 207.945,85.

De stichtingen doen een beroep op de volgende bepalingen uit de cao: het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken c.q. bouwactiviteiten (steigerbouw zijnde monteren/construeren en demonteren van steigerelementen), het verlenen van diensten op bouwplaatsen. De bepalingen van deze cao zijn niet van toepassing op ondernemingen, waarvan het bedrijf in overwegende mate is gericht op productie (respectievelijk dienstverlening) voor derden op de hiernavolgende gebieden.

Tussen partijen staat vast dat Alumont steigermateriaal verhuurt aan derden en dat zij de verhuurde steigerelementen ten behoeve van deze derden vervoert, opbouwt en na verloop van tijd ook weer afbreekt. De hierboven beschreven feiten, tezamen en in onderlinge samenhang, wettigen de gevolgtrekking dat de onderneming van Alumont ten minste in overwegende mate is gericht op de verhuur van steigerelementen aan derden en, anders dan de stichtingen betogen, niet op productie of dienstverlening voor derden op het gebied van het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken of bouwactiviteiten dan wel het verlenen van diensten op bouwplaatsen:

  1. De verhuur van steigerelementen is een noodzakelijke voorwaarde voor het opbouwen en het latere afbreken van die elementen door Alumont, zodat die werkzaamheden zowel dienstbaar als ondergeschikt zijn aan de verhuur.
  2. De fysieke inrichting van de onderneming strookt, met haar uitgebreide arsenaal aan voor verhuur beschikbare steigerelementen en haar loods dienend voor de opslag daarvan, met de toerusting van een onderneming die in hoofdzaak op de verhuur van steigerelementen aan derden is gericht.
  3. Alumont brengt het opbouwen en afbreken van de steigerelementen niet afzonderlijk van de verhuur in rekening.

Nu de onderneming van Alumont echter in overwegende mate op de verhuur van steigerelementen is gericht, waaraan de opbouw en het afbreken van steigers dienstbaar en ondergeschikt is, volgt daaruit niet dat die onderneming moet worden gerekend tot de ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op productie of dienstverlening voor derden op het gebied van het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken of bouwactiviteiten in de zin van de cao’s bouw en de cao’s bter. Het andersluidende betoog van de stichtingen is dus onjuist. Op grond van het hierboven overwogene is het hof met de kantonrechter van oordeel dat Alumont niet onder de werkingssfeer van de cao bouw en de cao bter valt.

Lees de volledige uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2052