Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Werkgever die beperkte technische werkzaamheden verricht valt onder PMT

Uitspraak Hoge Raad 21-12-2018.

De werkgever heeft gespecialiseerde hoogopgeleide werknemers in dienst die defecten in printplaten analyseren. De werknemers repararen de printplaten zelf, daarna testen ze of de reparatie geslaagd is.

De analyse en het testen vallen niet onder de werkingssfeer van PMT. De reparatie echter wel. Vaststaand feit is verder dat de werknemers minder dan 50% van hun tijd aan reparatie besteden. De werkgever kreeg eerder bij het Hof mede op basis hiervan gelijk dat de werkingssfeer van PMT niet van toepassing is.

PMT is het hier niet mee eens. Ze gaat in cassatie bij de Hoge Raad die hen op de twee volgende punten in het gelijk stelt:

  1. Het analyseren en testen kun je niet als losse nevenactiviteiten zien. Analyseren en testen ondersteunen de reparatie. De Hoge Raad vindt daarom dat dit als één geheel moet worden gezien. Daarmee vallen de analyse en het testen als dienstbare activiteiten ineens toch onder de werkingssfeer.
  2. Om te bepalen of een werkgever in hoofdzaak activiteiten doet die onder PMT vallen moet niet worden gekeken of van alle gewerkte uren meer dan 50% hieraan wordt besteed. In plaats daarvan moet worden bekeken welke werknemers zich hier (in meer of mindere mate) bezig houden. Vervolgens moeten alle arbeidsuren van die werknemers aan Metaal en Techniek worden toegerekend. Het minumum percentage van 50% wordt hierdoor dus veel sneller bereikt.

Werkgevers hebben opeens een grotere kans om onder de verplichtstelling van PMT te vallen.

Dit heeft tot gevolg dat een werkgever die vooral diensten verleent en slechts beperkt technische werkzaamheden verricht een grote kans heeft onder de verplichtstelling van PMT te vallen.

Wij verwachten dat PMT actief werkgevers zal gaan aanschrijven. Werkgevers kunnen volgens deze uitspraak ineens wek onder de verplichtstelling vallen. En dat gebeurt dan vaak met terugwerkende kracht (dus ook premiebetaling met terugwerkende kracht!). Wil je weten of je mogelijk onder de werkingssfeer van PMT valt neem dan contact met ons op.

Lees de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:2363