Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Rechtszaken

Werkingssfeer cao Metalektro

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 01-03-2018 (datum publicatie 12-03-2018).

Mulder richt zich op de verkoop van plezierjachten. De plezierjachten zijn van metaal. Mulder ontwerpt samen met de klant een jacht, waarna Mulder een externe opdracht geeft tot het vervaardigen van het metalen casco. Dat casco wordt vervolgens bij Mulder afgeleverd, waarna Mulder start met het afbouwen van de jacht. Dat afbouwen gebeurt (veelal) met hout.

Mulder stelt zich op het standpunt dat zij niet onder de werkingssfeer van de cao valt. Hetgeen zij ter onderbouwing van dat standpunt heeft aangevoerd komt er kort gezegd op neer dat haar activiteiten in hoofdzaak bestaan uit het verwerken van hout, waarmee (metalen) jachten worden ‘afgebouwd’.

Het standpunt van de Stichting (Metalektro) is dat Mulder onder de werkingssfeer valt, omdat het hout wordt ingebouwd in een metalen frame en uiteindelijk onderdeel wordt van een metalen jacht, zodat sprake is van assembleren van metalen in de zin van de werkingssfeerbepalingen van de cao.

De Stichting (Metalektro) betoogt dat het per saldo gaat om het eindresultaat: de activiteiten binnen Mulder leiden uiteindelijk tot de verkoop van afbouwde metalen jachten. Mulder daarentegen betoogt dat het gaat om de essentie van het werk dat gedaan wordt: de werknemers van Mulder werken met hout, niet met metaal.

Door de Stichting (Metalektro) wordt verwezen naar het Vector arrest. In deze zaak ligt het evenwel anders. Hier bestaat nu juist discussie over de vraag of het binnen de onderneming van Mulder uitgeoefende bedrijf onder de werkingssfeer valt. Om dat te kunnen beoordelen, moet wél worden gekeken naar het feitelijke werk van individuele werknemers.

De kantonrechter is van oordeel dat die werkzaamheden niet onder de werkingssfeer van de cao vallen. Mulder bewerkt of verwerkt geen metaal. Zij verwerkt hout in een metalen schip. Dat het hout daarbij veelal in het metaal geïntegreerd wordt en, naar de kantonrechter veronderstelt, ook aan het metaal moet worden bevestigd, maakt dat niet anders. Omdat het zoals gezegd niet om het eindproduct gaat, kunnen de werkzaamheden ook niet worden gekwalificeerd als het assembleren van (uiteindelijk) een metalen jacht.

De kantonrechter beslist dat Mulder niet valt onder de werkingssfeerbepalingen van de door de Stichting uitgevoerde regelingen.

Lees de volledige uitspraak: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RBROT:2018:1767