Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Truus Schroderstraat 5
5803 GL Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Handreiking SER die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.

Heb je een bedrijf en heb je minder dan 50 medewerkers in dienst? Waarschijnlijk bent je leidinggevende én eigenaar van de onderneming. Je regelt zelf de personeelszaken of heeft iemand hiervoor aangesteld. Tot de taken behoort ook het pensioen voor je werknemers. Als ondernemer heb je een z...

Lees verder

Verruiming termijn voor indienen informatieformulier PEB

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen maakt het mogelijk dat een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd wordt beëindigd. Voor deze fiscaal gefaciliteerde beëindiging is onder meer vereist dat tijdig een juist en ingevuld informatieformul...

Lees verder

Waardering ODV in de jaarrekening

In 2017 zijn veel pensioenvoorzieningen in eigen beheer (PEB) omgezet in oudedagsverplichtingen (ODV). Voor de jaarrekening 2017 is het nu de vraag hoe deze ODV’s op te renten. Hierover is de V&A 17-027 van de Belastingdienst verschenen. Hieronder de belangrijkste punten uit dit V&A. ...

Lees verder

Geef je werknemers inzage in hun pensioen situatie

Voor veel mensen is pensioen een lastig onderwerp. Toch is het een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die het verdient goed begrepen te worden. Wij maken het pensioen inzichtelijk. Op een heldere manier leggen wij uit hoe de pensioenregeling in elkaar steekt, welke keuzemogelijkheden er zijn e...

Lees verder

Oudedagsvoorziening omzetten in een lijfrente bij ingang termijnen

Volgens de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kan een ODV vóór de ingangsdatum van de termijnen worden omgezet in een lijfrente voor de DGA. In het besluit van 24 november 2017 staat de staatssecretaris ook de omzetting in een lijfrente toe als de termijnen al zijn ingegaan. Het Cen...

Lees verder

Lek in Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gedicht

Gisteren stuurde Wiebes zijn novelle naar de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke Wetsvoorstel werd op het laatste moment van tafel gehaald omdat het de mogelijkheid leek te bieden om de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenafspraken nu al ten laste van de winst te brengen. Als dat op grote s...

Lees verder

Kijk bij het bespreken van de jaarstukken ook naar de verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

In 2010 heeft de AFM melding gemaakt van een grote groep van bedrijven die ten onrechte niet aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). De AFM kwam tot de conclusie dat in maar liefst 75% van de onderzochte dossiers er sprake is van het feit dat er onvoldoende onderzocht is of er een v...

Lees verder

Vrijwillige vertrekregeling is geen RVU

Onlangs heeft het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch aangegeven dat een vrijwillige vertrekregeling geen regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is. De belastingdienst is van mening dat een vrijwillige vertrekregeling wel een RVU is als met name 55+ gebruik maken van de regeling. De vrijwillige vertr...

Lees verder

Compensatie partner bij afkoop of omzetting pensioen eigen beheer

Vanuit de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zijn wederom een aantal opmerkingen geplaatst over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. De Orde ziet toch nog veel onduidelijkheden met name over de positie van de (ex-)partner van de dga. Compens...

Lees verder

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Tweede Kamer aangenomen

Het pakket Belastingplan 2017 is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Dit pakket bestaat uit de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2017 (Kamerstukken II, nr. 34.552) Overige fiscale maatregelen 2017 (Kamerstukken II, nr. 34.553) Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (Kamerstukken...

Lees verder

Termijn stopzetten pensioentoezegging eigen beheer en terughalen externe opbouw verlengd tot 31 maart 2017

Op 10 november jl. heeft de staatssecretaris een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste punten zijn: In deze nota van wijziging wordt een delegatiebepaling aan het voorstel van wet toegevoegd op basis waarvan de Minister van Financiën de mogelijkheid heeft om...

Lees verder

Duidelijkheid inzake StiPP en detachering

Op 4 november j.l. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. De Hoge Raad onderschrijft de opvatting van StiPP: een werkgever die bedrijfsmatig een werknemer ter beschikking aan een derde stelt om onder diens leiding arbeid te verrichten, is een uitzendwerkgever. De Hoge Raad geeft aan da...

Lees verder

Punten uit nota vragen kamer, NOB, RB en KPS

Er is een nota opgesteld naar aanleiding van vragen van de kamer, NOG, RB en KPS over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen). Hieronder tref je de belangrijkste punten aan: Dga’s die nog pensioen opbouwen moeten dit voor 01-01-2017 stopzetten mid...

Lees verder

Omzetting ingegaan ouderdomspensioen

In het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer wordt gesproken om ook het ingegane ouderdomspensioen af te kopen. Maar is het ook mogelijk het ingegane ouderdomspensioen om te zetting in een oudedagsverplichting? Dit zou een interessant optie kunnen zijn voor bv's met een liquiditeitstekor...

Lees verder

Verkrijger moet achterstallige pensioenpremies betalen

Bij een overgang van onderneming gaan alle werknemers over naar de verkrijgende partij inclusief alle rechten en plichten (artikel 7:662 lid 2 BW). De werknemers die mee overgaan behouden al hun aanspraken. De gedachte was altijd dat het ging om de rechten en plichten van de werknemers ten opzichte ...

Lees verder

Positie (gewezen) partner bij aanpassing pensioen eigen beheer

Vanaf 01-01-2017 kan de dga geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer (eigen beheer als toegelaten verzekeraar vervalt). Indien de dga nog niet is gestopt met opbouwen zal de pensioenopbouw alsnog premievrij gemaakt moeten worden. Vervolgens heeft de dga 3 opties: De opgebouwde pensioenaansprak...

Lees verder