Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Compensatie partner bij afkoop of omzetting pensioen eigen beheer

Vanuit de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zijn wederom een aantal opmerkingen geplaatst over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. De Orde ziet toch nog veel onduidelijkheden met name over de positie van de (ex-)partner van de dga.

Compensatie van de partner van de dga: bij afkoop of omzetting moet worden nagedacht over de hoogte van een mogelijke, al dan niet direct te vergoeden, compensatie aan de partner van de dga. Bij afkoop of omzetting gaan er pensioenaanspraken verloren in geval van overlijden van de dga of in geval van echtscheiding. Het is daarom belangrijk dat het duidelijk is op welke wijze de compensatie moet worden berekend om niet met ongewenste fiscale gevolgen achteraf te worden geconfronteerd. 

Bij afkoop komt het partnerpensioen volledig te vervallen. Bij omzetting in een oudedagsverplichting zal het partnerpensioen aanzienlijk worden verlaagd. Bij echtscheiding kan in beide situaties geen beroep meer worden gedaan op de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. In beide gevallen is volgens de Orde sprake van een voorwaardelijke aanspraak. Het is daarom de vraag of de compensatie direct moet worden verleend. Bovendien is de vraag op welke commerciele actuariele uitgangspunten de berekening van de compensatie moet gescheiden.

Naar mening van de Orde moet de compensatie daarom niet gezocht worden in een directe financiele compensatie aan de partner nu, maar moet deze compensatie zodanig in een overeenkomst worden vastgelegd. dat deze compensatie uitsluitend plaatsvindt als de betreffende gebeurtenis (overlijden van de dga of echtscheiding) zich voordoet.

Echtscheiding

Per 01-01-2017 kan worden vastgesteld hoe hoog het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen is waar de partner recht op zou hebben wanneer deze er per deze datum sprake zou zijn van een echtscheiding. In een onderhandse overeenkomst zou kunnen worden opgenomen dat in geval van echtscheiding het pensioen verdeeld zal worden analoog aan de Wet VPS zoals die op de betreffende datum van toepassing was tegen de commerciele voorwaarden op het (latere) moment van de eventuele toekomstige echtscheiding. In deze overeenkomst worden tevens de opgebouwde pensioenaanspraken vastgelegd.

Overlijden

De eenvoudigste oplossing in dit kader is naar mening van de orde het sluiten van een risicoverzekering bij een verzekeraar om het verlies aan partnerpensioen te compenseren. Het betreft dan de aanspraak op partnerpensioen naar de stand van 01-01-2017.

Een duidelijke verhaal van de Orde. Middels het opstellen van een onderhandse akte kunnen de compensatie afspraken met betrekking tot echtscheiding en overlijden van de dga worden vastgelegd. Deze oplossing is voorgelegd aan de staatssecretaris. Naar verwachting zal hij aangeven dat de adviseur moet bepalen hoe deze compensatie wordt bepaald cq. vastgelegd (antwoord uit eerder gestelde vragen). Wij volgen de oplossing van de Orde en hebben inmiddels een overeenkomst ontwikkeld waarin de compensatie wordt vastgelegd.  

Bron: Commentaar NOB d.d. 25-11-2016: http://bit.ly/2h4Lqo1