Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Kijk bij het bespreken van de jaarstukken ook naar de verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

In 2010 heeft de AFM melding gemaakt van een grote groep van bedrijven die ten onrechte niet aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). De AFM kwam tot de conclusie dat in maar liefst 75% van de onderzochte dossiers er sprake is van het feit dat er onvoldoende onderzocht is of er een verplichtstelling BPF van toepassing is. In die dossiers heeft de AFM sterke aanknopingspunten dat er een pensioenverzekering is gesloten terwijl de betreffende werkgevers onder een verplichtstelling van een BPF vallen. Recentelijk is er in FD Pensioen Pro een artikel geschreven hierover.

Artikel FD Pensioen Pro

In de praktijk kunnen werkgevers geconfronteerd met premiebetalingen die met terugwerkende kracht over een periode van 5 tot soms 20 jaar worden geïnd. De hoogte van die premies liggen rond  de 10% tot 20% van de loonsom over de hele periode.  

De AFM schrijft voor dat de adviseur zelf onderzoek moet doen naar de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Dit geldt ook voor jou als accountant. Je verklaart tenslotte met het goedkeuren van de jaarrekening dat hetgeen daarin is opgenomen een juist beeld geeft van de financiële positie van het bedrijf. Maar is dat wel zo? Ben je ervan overtuigd dat er geen verplichtstelling van toepassing is? Met het bovenstaande in het achterhoofd is het van belang om er zeker van te zijn dat dit risico is uitgesloten. De verplichtstellingsbesluiten worden regelmatig aangepast waardoor het zo maar kan zijn dat een werkgever alsnog onder een verplichtstelling valt.

Bedrijven zijn constant in ontwikkeling. In de loop der jaren veranderen de activiteiten door overnames, fusies en uitbreiding of verandering van bedrijfsactiviteiten. Al deze veranderingen kunnen invloed hebben op de eventuele werkingssfeer van een BPF.

Wat kunnen wij voor jou betekenen:

  • Wij onderzoeken of de werkgever onder de werkingssfeer van een BPF valt. Doel is om uit te sluiten dat een werkgever onder een BPF valt of om te bepalen bij welke BPF een werkgever zich moet aansluiten.
  • Wij begeleiden het adviestraject (bezwaar) indien een werkgever wordt aangeschreven door een BPF.  Er wordt regelmatig onderzoek gedaan bij werkgevers waarbij wordt bekeken of de werkgever mogelijk onder de werkingssfeer van het desbetreffende BPF valt.   
  • Zorg dat de controle van de werkingssfeer een vast onderdeel wordt van je adviespraktijk. Op basis van een quick scan kunnen wij periodiek je klanten screenen.