Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Omzetting ingegaan ouderdomspensioen

In het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer wordt gesproken om ook het ingegane ouderdomspensioen af te kopen. Maar is het ook mogelijk het ingegane ouderdomspensioen om te zetting in een oudedagsverplichting? Dit zou een interessant optie kunnen zijn voor bv's met een liquiditeitstekort. De huidige pensioenvoorziening op basis van commerciele of best estimate grondslag wordt eerst afgestempeld naar waardering op fiscale grondslagen. Vervolgens wordt de pensioenvoorziening omgezet in een oudedagsverplichting. Deze oudedagsverplichting is dan weer de grondslag voor de berekening van de lijfrente-uitkering waarbij rekening wordt gehouden met de (lage) marktrente. De duur van de lijfrente-uitkering is maximaal 20 jaar (vanaf de ingang van de AOW).

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld. De dga is 70 jaar en ontvangt een ouderdomspensioen van € 20.000,-. Hij is alleenstaand. De pensioenvoorziening op basis van best estimate bedraagt € 392.525,- per 31-12-2016. De pensioenvoorziening op basis van fiscale grondslagen bedraagt € 196.664,- per 31-12-2016. De verlaging van best estimate naar fiscaal bedraagt € 195.861,-. De oudedagsverplichting wordt dan € 195.861,-. Op basis van de marktrente (stel U-rendement + 0,5%, gemiddeld over 2016 0,08%+0,50%=0,58%) bedraagt de lijfrente-uitkering € 12.096,- (uitgaande van een duur tot 87 jaar).

Vanuit het NOB zijn hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris. Als dit inderdaad de juiste interpretatie is van het wetsvoorstel dan kan dit een interesante optie zijn voor bv's die momenteel een ouderdomspensioen uitkeren en eigenlijk over onvoldoende liquide middelen beschikken.

Meer weten neem dan contact met ons op: 0478-632500 of 06-12909434.

.