Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Positie (gewezen) partner bij aanpassing pensioen eigen beheer

Vanaf 01-01-2017 kan de dga geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer (eigen beheer als toegelaten verzekeraar vervalt). Indien de dga nog niet is gestopt met opbouwen zal de pensioenopbouw alsnog premievrij gemaakt moeten worden. Vervolgens heeft de dga 3 opties:

  1. De opgebouwde pensioenaanspraken afkopen.
  2. De opgebouwde pensioenaanspraken omzetten in een oudedagsverplichting.
  3. De opgebouwde pensioenaanspraken laten staan.
Bij afkopen of omzetten zullen de opgebouwde pensioenaanspraken komen te vervallen. Met de hiervoor beschreven fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden van een afkoop of een omzetting in een oudedagsverplichting, kunnen ook de (afgeleide) pensioenrechten van de (gewezen) partner van de dga worden verlaagd. Vandaar dat in het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer de positie van de partner specifiek wordt benadrukt:
  • Het wetsvoorstel voorziet in de voorwaarde dat de (gewezen) partner uitdrukkelijk moet instemmen met de door de dga beoogde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Met deze voorwaarde worden primair de rechten van de (gewezen) partner beschermd terwijl tegelijkertijd wordt zekergesteld dat de (gewezen) partner zich bewust is van de gevolgen van een afkoop of een omzetting in een oudedagsverplichting.
  • Voor het partnerpensioen is in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding reeds geregeld dat een dga hierover geen afspraken kan maken zonder toestemming van de (gewezen) partner. Voor het ouderdomspensioen is een dergelijke wettelijke bepaling er echter niet. Om die reden wordt voorgesteld een dergelijke voorwaarde nu in de wet op te nemen.
  • Als er sprake is van goede afspraken dan wel een passende compensatie voor het verlies aan rechten door de (gewezen) partner, zal een (gewezen) partner geen belang hebben bij het weigeren van toestemming.
  • Daarnaast kunnen, net als bij een scheiding, afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld het aan de (gewezen) partner toekomende deel van de waarde van het pensioen bij een professionele verzekeraar onder te brengen.
  • Verder kan de (gewezen) partner compensatie eisen via bijvoorbeeld aanvullende huwelijkse voorwaarden.
  • Bij het berekenen van de compensatie dient rekening te worden gehouden met de dekking van de pensioenaanspraken in de bv. De (gewezen) partner kan op basis daarvan dus niet meer opeisen dan de dga zelf uit de bv als oudedagsvoorziening kan verwachten (uitspraak Gerechtshof Den Haag, 23 maart 2016, nr. 200.173.543/01, ECLI:GHDHA:2016:1032).
Zonder handtekening van de (gewezen) partner kan de dga geen gebruik maken van de optie afkopen of omzetten. De dga moet straks aan de belastingdienst kenbaar maken dat zijn (gewezen) partner instemt met de gefaciliteerd beeindiging van het pensioen in eigen beheer. Binnen 1 maand zal de dga een formulier moeten invullen met handtekening van de (gewezen) partner. Bij meerder ex-partners dus een formulier per ex-partner. Vanwege de tegengestelde financiele belangen is het belangrijk om te borgen dat aan de informatie- en zorgplicht wordt voldaan.
 
Meer weten? Neem dan contact met ons op: 0478-632500 of 06-12909434.