Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Punten uit nota vragen kamer, NOB, RB en KPS

Er is een nota opgesteld naar aanleiding van vragen van de kamer, NOG, RB en KPS over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen). Hieronder tref je de belangrijkste punten aan:

 • Dga’s die nog pensioen opbouwen moeten dit voor 01-01-2017 stopzetten middels een aandeelhoudersvergadering. De partner heeft hierin geen vetomogelijkheid. Bij voortzetting na 01-01-2017 zal de gehele aanspraak worden belast. Na premievrij maken is het mogelijk dat de premievrije pensioenaanspraken jaarlijks worden geïndexeerd.
 • Dga’s die de opgebouwde pensioenaanspraken bij een verzekeraar willen overhevelen naar hun bv moeten dat voor 01-01-2017 een verzoek indienen bij de desbetreffende verzekeraar. Als de administratieve afhandeling later plaatsvindt wordt dit aangemerkt als toegestane overdracht in 2016. Een mogelijke reden om de opgebouwde pensioenaanspraken over te hevelen is het liquiditeitsverruiming om de mogelijke afkoop te financieren. Uiteraard kan de dga zijn pensioenopbouw bij een verzekeraar gewoon laten doorlopen.
 • Nogmaals wordt benadrukt dat een dga, voordat hij overgaat tot afkoop of omzetting, een zorgvuldige afweging moet maken over wat voor zijn situatie het beste is. Daarbij dienen ook de belangen van de (gewezen) partner die een (afgeleid) recht heeft voldoende te worden gewogen. Vandaar dat de (gewezen) partner schriftelijk moet instemmen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de rechten van de (gewezen) partner niet aangetast kunnen worden zonder diens medeweten.
 • Indien de dga kiest voor omzetting naar een oudedagsverplichting dan is de uitkeringsduur beperkt tot 20 jaar vanaf de ingangsdatum van de AOW. Wil de dga meer flexibiliteit dan kan hij zijn oudedagsverplichting afstorten in een lijfrenteproduct.
 • De oudedagsverplichting zal worden opgerent tegen het U-rendement zoals dat maandelijks bekend wordt gemaakt door het Verbond van Verzekeraars. Het kabinet heeft de voorkeur om gebruik te maken van het gemiddeld U-rendement van het voorgaande jaar. Dit percentage zal jaarlijks bij ministeriële regeling worden vastgesteld.  
 • De afspraken m.b.t. compensatie van de partner zijn afhankelijk van de individuele omstandigheden en de vermogenspositie van de dga en dienst partner. Is er dan ook geen algemeen rekenvoorbeeld beschikbaar omdat dit maatwerk is. Het is de taak van de dga, dienst partner en de adviseur om te bepalen wat de beste oplossing is.
 • Afkoop of omzetting heeft gevolgen voor een eventuele toekomstige scheiding van de dga en dienst partner. Bij omzetting zou de oudedagsverplichting kunnen verdeeld tussen de dga en dienst partner. Is deze compensatie wel voldoende t.o.v. de rechten bij pensioen in eigen beheer? Deze afspraken worden bij afkoop of omzetting gemaakt.
 • Bij reeds ingegane pensioenen kan de dga ervoor kiezen het eigen beheer aanspraak fiscaal geruisloos af te stempelen naar de fiscale balanswaarde en deze in samenhang daarmee af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De duur van de uitkeringstermijn wordt vervolgens bepaald door de (standaard)periode van 20 jaar te verminderen met het aantal jaren tussen het tijdstip van uitkeren van de eerste termijn en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Indien er sprake is van de situatie dat de pensioenopbouw is ondergebracht bij aan andere bv dan de bv waar de dga in dienst is zal bij afkoop of omzetting de indexatie komen te vervallen waardoor de actiefpost indexatie bij de werkgever-bv derhalve direct vrij valt ten laste van het resultaat. Hetzelfde is van toepassing op de aanvullende reserve die ziet op de betaalde premies voor indexatie op de balans van de pensioen-bv.
 • Bij een afkoop zal het in de praktijk voorkomen dat de dga ervoor kiest om alleen de verschuldigde loon-/inkomstenbelasting uit te keren/af te dragen. Het restant blijft de bv schuldig aan de dga. De dga heeft dan een vordering op de bv. NOB vraagt of dit leidt tot een aftrekbaar verlies in het kader van TBS in box 1. Dit is afhankelijk van de vermogenspositie van de bv en de overige feiten en omstandigheden bij het ontstaan van de schuld aan de dga. Er wordt verwezen naar het besluit BLKB 2014/286M.
 • Het is mogelijk de oudedagsverplichting over te dragen van de ene naar de andere bv (bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie). Er is in het wetsvoorstel een overgangsrecht opgenomen waardoor het mogelijk is een oudedagsverplichting over te dragen van het ene naar het andere eigenbeheerlichaam.
Het is belangrijk de dga en zijn partner inzage te geven in de gevolgen van de verschillende opties. In ons adviesrapport worden de opties doorgerekend met vermelding van de voor- en nadelen. De gevolgen voor de partner worden apart weergegeven (inclusief mogelijk compensatie). Na bespreking van het adviesrapport stellen wij de juridische stukken op (notulen AvA, addendum pensioenbrief en overeenkomst inzake compensatie van de partner). De kosten voor het adviesrapport bedragen € 249,- en voor het opstellen van de juridische stukken € 149,- (beide bedragen exclusief btw). Meet weten neem dam contact met ons op: 0478-632500 of 06-12909434.