Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Verkrijger moet achterstallige pensioenpremies betalen

Bij een overgang van onderneming gaan alle werknemers over naar de verkrijgende partij inclusief alle rechten en plichten (artikel 7:662 lid 2 BW). De werknemers die mee overgaan behouden al hun aanspraken. De gedachte was altijd dat het ging om de rechten en plichten van de werknemers ten opzichte van de nieuwe werkgever. Het bereik van overgang van onderneming gaat echter veel verder dan tot nu toe werd gedacht.

De Hoge Raad heeft op 14 oktober 2016 namelijk geoordeerd dat de overnemende partij door een bedrijfstakpensioenfonds is aan te spreken voor achterstallige premies met betrekking tot de werknemers die zij heeft overgenomen, als er sprake is van overgang van onderneming.

Bij overgang van ondereming moet dus ook rekening worden gehouden met achterstallinge pensioenpremies.

De uitspraak van de Hoge Raad had betrekking op GOM. GOM is een schoonmaakbedrijf en valt onder het verplichtgestelde Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Schoonmaak. In 2008 heeft GOM de onderneming VBG overgenomen via een activa/passiva-transactie. GOM heeft de werknemers die zij heeft overgenomen vanaf het moment van overgang aangemeld bij het BPF Schoonmaak. In 2011 meldt BPF Schoonmaak zich bij GOM met de mededeling dat zij bijna € 2.000.000,- aan achterstallige premies wil ontvangen. VBG is in de tussentijd failliet gegaan dus daar kan het BPF Schoonmaak niet meer terecht.

GOM vond dat het de niet betaalde premies niet hoefde te betalen. De Hoge Raad oordeelt dat GOM wel moet betalen omdat de niet betalen nadelig is voor de andere deelnemers van het fonds. De Hoge Raad gaat mee in een eerdere uitspraak van het Hof. Het Hof baseerde die uitspraak op de wet die werknemers beschermt bij een overname. De overnemende partij moet de arbeidsvoorwaarden in tact houden. Werknemers mogen geen nadeel ondervinden van een overname.

Link naar de volledige uitspraak: http://bit.ly/2eTSpD7

Laat bij een bedrijfsovername altijd controleren of de over te nemen werknemers vallen onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast bekijken wij of de onderneming bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds zit. Het komt namelijk regelmatig voor dat door wijziging van bedrijfsactiviteiten de onderneming onder een ander bedrijfstakpensioenfonds is komen te vallen.