Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Haammakerstraat 246
5801 TH Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Vaknieuws

Waardering ODV in de jaarrekening

In 2017 zijn veel pensioenvoorzieningen in eigen beheer (PEB) omgezet in oudedagsverplichtingen (ODV). Voor de jaarrekening 2017 is het nu de vraag hoe deze ODV’s op te renten. Hierover is de V&A 17-027 van de Belastingdienst verschenen. Hieronder de belangrijkste punten uit dit V&A.

Oprenting met de marktrente

De ODV moet worden opgerent met een bij ministeriële regeling bepaalde marktrente. Deze is opgenomen in artikel 12.3a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en bedraagt het gemiddelde U-rendement over het voorafgaande boekjaar. Wordt per 31-12-2017 opgerent, dan moet dus worden opgerent met het gemiddelde U-rendement over 2016. Deze bedraagt 0,06%. Maar mag te allen tijde aan het einde van het boekjaar worden opgerent?

In het V&A worden 3 situaties onderscheiden:

  • De ODV is nog niet ingegaan (uitstelfase).
  • Het jaar dat de ODV voor het eerst tot uitkering komt.
  • De ODV bevindt zich in de uitkeringsfase.

In de uitstelfase kan gekozen worden hoe wordt opgerent:

  • De ODV wordt steeds opgerent nadat een jaar verstreken is. Dus is bijvoorbeeld per 1 september 2017 omgezet, dan wordt per 1 september 2018 voor het eerst opgerent, vervolgens per 1 september 2019. De oprentingsperiode valt in twee kalenderjaren. Het oprentingspercentage wordt bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde van de percentages voor de betreffende kalenderjaren.
  • De ODV wordt aan het einde van het boekjaar opgerent. De eerste oprenting in 2017 is dan korter dan 12 maanden.

In het jaar dat de ODV tot uitkering komt wordt opgerent tot ingangsdatum. Met de dan aanwezige reserve wordt de eerste jaaruitkering bepaald. ODV saldo gedeeld door 20 uitkeringsjaren.

In de uitkeringsfase mag volgens het V&A niet meer gekozen worden hoe wordt opgerent. De ODV wordt jaarlijks na een jaaruitkering opgerent, op de uitkeringsverjaardag. Dit betekent dat in de uitkeringsfase bijna in alle gevallen sprake zal zijn van twee te hanteren martkrentepercentages (behalve als de ingangsdatum van de ODV gelijk valt met einde boekjaar).

Let op: dit is de oprenting zoals deze voor de Wet Loonbelasting moet worden gevolgd. Voor de fiscale winstberekening moet volgens het V&A een transitorische passiefpost worden opgenomen op basis van goedkoopmansgebruik. Dus de oprenting vanaf ingangsdatum/uitkeringsverjaardag wordt genomen in het jaar waarop deze betrekking heeft.

Voor de praktijk

Weet u niet precies hoe de ODV voor uw klanten moet worden opgerent? Voor € 49,- (exclusief btw) berekenen wij voor u de hoogte van de ODV met transitorische post (indien van toepassing) en de nieuwe uitkering voor 2018 (uitkeringsfase). Hieronder een een voorbeeld berekening (1 pagina van de berekening).