Stultiens Pensioen Consultancy
Consultants voor actuariële, civiel en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Stultiens Pensioen Consultancy
Truus Schroderstraat 5
5803 GL Venray

06-12909434
info@stultienspensioen.nl

Werkingssfeeronderzoek

Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

Of een werkgever onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt, is afhankelijk van de werkingssfeerbepalingen uit het verplichtstellingsbesluit. In deze bepalingen staat beschreven welke bedrijfsactiviteiten behoren tot de bedrijfstak waarvoor het pensioenfonds is opgericht en welke ondernemingen hieronder vallen.

Bedrijfstakpensioenfondsen benaderen actief niet aangesloten werkgevers en schrijven werkgevers aan om te achterhalen of werkgevers onder hun verplichtstelling vallen. Werknemers kunnen namelijk hun opgebouwde pensioenaanspraken opeisen, terwijl daarvoor geen premie is betaald.

Aansluiting met terugwerkende kracht

Blijkt dat uw onderneming ten onrechte niet is aangesloten, dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Het bedrijfstakpensioenfonds zal uw onderneming vaak met terugwerkende kracht willen inschrijven. U moet dan met terugwerkende kracht premie betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast kan de statutair bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de premieachterstand.

Het is dus belangrijk om zelf alert te zijn en te blijven. U dient zelf te onderzoeken of u mogelijk onder een verplichtstelling valt.  Zowel bij aanvang van uw onderneming als bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten dient u regelmatig de vraag te stellen of u mogelijk valt onder een (ander) verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. 

Mocht u worden aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds, dan zal bekeken moeten worden of het pensioenfonds gelijk heeft. Of dat het geval is, is lang niet altijd duidelijk. Het bedrijfstakpensioenfonds zal de werkingssfeer ruim interpreteren, terwijl u als werkgever vooral zal willen aantonen dat u niet onder de werkingssfeer valt.

Conclusie

Controleer regelmatig  of u mogelijk onder de werkingssfeer valt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De financiële consequenties van een aansluiting met terugwerkende kracht zijn groot. Het bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk met terugwerkende kracht premies opeisen en de statutair bestuurder daarvoor hoofdelijk aansprakelijk houden.